Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Одржавање хигијене и помоћни послови

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Одржавање хигијене и помоћни послови

909100000 - Услуге чишћења

Уговорена вредност: 21.157.999.92 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена:
- Највиша - 21.157.999.92 динара без ПДВ-а
- Најнижа - 21.157.999.92 динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.02.2020. године
Датум закључења уговора: 26.02.2020. године
Основни подаци о добављачу: Групе понуђача: Preduzeće za profesionalno održavanje objekata i usluge DIZ HIGIJENA d.o.o. Beograd-Palilula и DRUŠTVO ZA EKOLOŠKU I SANITARNU ZAŠTITU VISAN DOO BEOGRAD, са седиштем у Београду - Земун, ул. Јернеја Копитара бб
Период важења уговора: од 01.03.2020. године и обухвата период од две буџетске године, 2020. годину и јануар - фебруар 2021. године

Председник Комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови