Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Набавка услуга - Студијска посета најбољих студената са територије Градске општине Палилула

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Набавка услуга - Студијска посета најбољих студената са територије Градске општине Палилула 20-33

63516000- услуге организације путовања  

Уговорена вредност: 2.070.000,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена:
- Највиша - 2.070.000,00 динара без ПДВ-а
- Најнижа - 2.070.000,00 динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 21.02.2020. године
Датум закључења уговора: 24.02.2020. године
Основни подаци о добављачу: "BEOSONIC" d.o.o. - ул. Црвених храстова бр. 2, 11000 Београд Период важења уговора: до извршења услуге

 

Председник Комисије за јавне набавке

Милош Алексић,с.р

Палилула линкови