Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Канцеларијски материјал -Папир

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: Добра

Канцеларијски материјал -Папир

ОРН 30190000 - Разна канцеларијска опрема и потрепштине

ПРЕУЗМИТЕ: Позив и конкурсну документацију

Палилула линкови