Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Закуп пливалишта

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Закуп пливалишта

PAO2 - Закуп

Уговорена вредност: 6.364.640 динара без ПДВ
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена:
- Највиша – 6.364.640 динара без ПДВ
- Најнижа – 6.364.640 динара без ПДВ

Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.02.2020. године
Датум закључења уговора: 27.02.2020. године
Основни подаци о добављачу: СЦ Ташмајдан д.о.о. ул. Илије Гарашанина бр. 26, Београд
Период важења уговора: до 31.12. 2020. године

Председник комисије за јавну набавку

Милош Алексић,с.р.

Палилула линкови