Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Остале услуге штампања

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца:Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услугe

Остале услуге штампања

79800000 - Услуге штампања и сродне услуге 

Уговорена вредност је 2.249.718,50 динара без ПДВ 
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена: 
- Највиша - 2.249.718,50 динара без ПДВ
- Најнижа - 2.249.718,50 динара без ПДВ

Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.02.2020. године 
Датум закључења уговора: 06.02.2019. године
Основни подаци о добављачу: "PORTAL" d.o.o. - Лафонтенова бр. 1, 11211 Београд-Борча 

Период важења уговора: Уговор ступа на снагу даном потписивања истог од стране овлашћених лица уговорних страна и важи до 31.12.2020. године.  

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић,с.р.

Палилула линкови