Beograd

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - Ostale usluge štampanja

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca:Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs 
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta: Usluge

Ostale usluge štampanja

79800000 - Usluge štampanja i srodne usluge 

Ugovorena vrednost je 2.249.718,50 dinara bez PDV 
Kriterijum za dodelu ugovora: "najniža ponuđena cena"
Broj primljenih ponuda: 1
Ponuđena cena: 
- Najviša - 2.249.718,50 dinara bez PDV
- Najniža - 2.249.718,50 dinara bez PDV

Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 18.02.2020. godine 
Datum zaključenja ugovora: 06.02.2019. godine
Osnovni podaci o dobavljaču: "PORTAL" d.o.o. - Lafontenova br. 1, 11211 Beograd-Borča 

Period važenja ugovora: Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja istog od strane ovlašćenih lica ugovornih strana i važi do 31.12.2020. godine.  

Predsednik komisije za javne nabavke

Miloš Aleksić,s.r.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа