Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ИНТЕРНЕТ

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца:Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услугe

ИНТЕРНЕТ 

72410000-провајдерске услуге

Уговорена вредност: 672.000,00 динара без ПДВ
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 2
Понуђена цена: 
- Највиша - 719.004,00 динара без ПДВ 
- Најнижа - 672.000,00 динара без ПДВ 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.02.2020. године 
Датум закључења уговора: 28.02.2020. године
Основни подаци о добављачу: "ORION TELEKOM" д.о.о. - ул. Насеље Земун Поље Мала пруга бр. 8, Београд 

Период важења уговора: Уговор ступа на снагу 1.03.2020. године и важи у две буџетске године, у 2020. и јануар - фебруар 2021. године. 

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић,с.р.

Палилула линкови