Beograd

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - INTERNET

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca:Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs 
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta: Usluge

INTERNET 

72410000-provajderske usluge

Ugovorena vrednost: 672.000,00 dinara bez PDV
Kriterijum za dodelu ugovora: "najniža ponuđena cena"
Broj primljenih ponuda: 2
Ponuđena cena: 
- Najviša - 719.004,00 dinara bez PDV 
- Najniža - 672.000,00 dinara bez PDV 

Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 18.02.2020. godine 
Datum zaključenja ugovora: 28.02.2020. godine
Osnovni podaci o dobavljaču: "ORION TELEKOM" d.o.o. - ul. Naselje Zemun Polje Mala pruga br. 8, Beograd 

Period važenja ugovora: Ugovor stupa na snagu 1.03.2020. godine i važi u dve budžetske godine, u 2020. i januar - februar 2021. godine. 

Predsednik komisije za javne nabavke

Miloš Aleksić,s.r.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа