Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Припремна настава за полагање завршног испита

Назив наручиоца: Градска општина Палилулла
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: услуга

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

 Припремна настава за полагање  завршног испита бр.20-36
79998000 – Услуге подучавња

Уговорена вредност : 2.083.022,08 динара  без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора:
"најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена: 
- Највиша - 2.083.022,08 динара  без ПДВ-а 
- Најнижа - 2.083.022,08 динара  без ПДВ-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: -
Датум доношења одлуке о додели уговора:25.02.2020.године 
Датум закључења уговора: 28.08.2020.године
Основни подаци о добављачу: "АУТОРСКИ БИРО" д.о.о. Таковска 49, Београд
Рок извршења услуге: 31.05.2020.године 

Председник Комисије за јавну набавку

Mилош Алексић

Палилула линкови