Beograd

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - Pripremna nastava za polaganje završnog ispita

Naziv naručioca: Gradska opština Palilulla
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta predmeta: usluga

Za dobra i usluge: opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke

 Pripremna nastava za polaganje  završnog ispita br.20-36
79998000 – Usluge podučavnja

Ugovorena vrednost : 2.083.022,08 dinara  bez PDV-a
Kriterijum za dodelu ugovora:
"najniža ponuđena cena"
Broj primljenih ponuda: 1
Ponuđena cena: 
- Najviša - 2.083.022,08 dinara  bez PDV-a 
- Najniža - 2.083.022,08 dinara  bez PDV-a 

Deo ili vrednost ugovora koji će se izvršiti preko podizvođača: -
Datum donošenja odluke o dodeli ugovora:25.02.2020.godine 
Datum zaključenja ugovora: 28.08.2020.godine
Osnovni podaci o dobavljaču: "AUTORSKI BIRO" d.o.o. Takovska 49, Beograd
Rok izvršenja usluge: 31.05.2020.godine 

Predsednik Komisije za javnu nabavku

Miloš Aleksić

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа