Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - АДМИНИСТРАЦИЈА, КОНТРОЛА, МАНИПУЛАЦИЈА И ОБРАДА ПОДАТАКА КОНТАКТ ЦЕНТРА ГО ПАЛИЛУЛА

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца:Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услугe

АДМИНИСТРАЦИЈА, КОНТРОЛА, МАНИПУЛАЦИЈА И ОБРАДА ПОДАТАКА КОНТАКТ ЦЕНТРА ГО ПАЛИЛУЛА 20-27

72310000 - Услуге обраде података

Уговорена вредност: 2.539.200,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена: 
- Највиша - 2.539.200,00  динара без ПДВ-а 
- Најнижа - 2.539.200,00  динара без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.02.2020. године 
Датум закључења уговора: 28.02.2020. године
Основни подаци о добављачу: "EFFECTA SOLUTIONS" d.o.o. - Булевар Mихајла Пупина  бр.10д, 11000 Београд
Период важења уговора: Уговор се закључује у трајању од 12 (дванаест) месеци почев од 01.03.2020. год. и обухвата период од две буџетске године, 2020. год. и јануар - фебруар 2021. године

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић

Палилула линкови