Beograd

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - ADMINISTRACIJA, KONTROLA, MANIPULACIJA I OBRADA PODATAKA KONTAKT CENTRA GO PALILULA

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca:Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs 
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta: Usluge

ADMINISTRACIJA, KONTROLA, MANIPULACIJA I OBRADA PODATAKA KONTAKT CENTRA GO PALILULA 20-27

72310000 - Usluge obrade podataka

Ugovorena vrednost: 2.539.200,00 dinara bez PDV-a
Kriterijum za dodelu ugovora: "najniža ponuđena cena"
Broj primljenih ponuda: 1
Ponuđena cena: 
- Najviša - 2.539.200,00  dinara bez PDV-a 
- Najniža - 2.539.200,00  dinara bez PDV-a 

Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 25.02.2020. godine 
Datum zaključenja ugovora: 28.02.2020. godine
Osnovni podaci o dobavljaču: "EFFECTA SOLUTIONS" d.o.o. - Bulevar Mihajla Pupina  br.10d, 11000 Beograd
Period važenja ugovora: Ugovor se zaključuje u trajanju od 12 (dvanaest) meseci počev od 01.03.2020. god. i obuhvata period od dve budžetske godine, 2020. god. i januar - februar 2021. godine

Predsednik komisije za javne nabavke

Miloš Aleksić

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа