Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Услуге интернет обавештавања, презентације и информисања на друштвеним мрежама

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца:Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услугe

Услуге интернет обавештавања, презентације и информисања на друштвеним мрежама

QA04- За рекламирање на интернету

Уговорена вредност: 1.620.000,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена: 
- Највиша - 1.620.000,00  динара без ПДВ-а 
- Најнижа - 1.620.000,00  динара без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.02.2020. године 
Датум закључења уговора: 28.02.2020. године
Основни подаци о добављачу: "The Hive Cluster DOO Beograd", ул. Марка Челебоновића 39А са NINAMEDIJA KLIPING D.O.O. Novi Sad
Период важења уговора: Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна и обухвата период од две буџетске године и то 2020. годину и јануар - фебруар 2021. године.

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић

Палилула линкови