Beograd

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - Usluge internet obaveštavanja, prezentacije i informisanja na društvenim mrežama

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca:Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs 
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta: Usluge

Usluge internet obaveštavanja, prezentacije i informisanja na društvenim mrežama

QA04- Za reklamiranje na internetu

Ugovorena vrednost: 1.620.000,00 dinara bez PDV-a
Kriterijum za dodelu ugovora: "najniža ponuđena cena"
Broj primljenih ponuda: 1
Ponuđena cena: 
- Najviša - 1.620.000,00  dinara bez PDV-a 
- Najniža - 1.620.000,00  dinara bez PDV-a 

Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 25.02.2020. godine 
Datum zaključenja ugovora: 28.02.2020. godine
Osnovni podaci o dobavljaču: "The Hive Cluster DOO Beograd", ul. Marka Čelebonovića 39A sa NINAMEDIJA KLIPING D.O.O. Novi Sad
Period važenja ugovora: Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana i obuhvata period od dve budžetske godine i to 2020. godinu i januar - februar 2021. godine.

Predsednik komisije za javne nabavke

Miloš Aleksić

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа