Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Текуће одржавање софтверског пакета ЕЛО-ДМС

Назив наручиоца: Градска општина Палилулла
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Услуга

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке


Текуће одржавање софтверског пакета ЕЛО-ДМС који се користи за евидентирање и праћење кретања предмета који подразумава и допуне и измене приликом законских промена, обуку корисника, као и отклањање евентуалних грешака на програмима.


ОРН - 72267000 - Услуге одржавања и поправке софтвера

Уговорена вредност на месечном нивоу: 125.694,00 динара без ПДВ-а 
Укупна уговорена вредност: 1.508.328,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена: 
- Најнижа - 1.508.328,00 динара без ПДВ-а
Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.02.2020.год.
Датум закључења уговора: 28.02.2020.год.
Основни подаци о добављачу: "ALBA TEHNOLOGIJE" D.O.O, са седиштем у Београду, Војислава Илића бр. 85 
Период важења уговора:у 2020.години и  јануар - фебруар 2021. године
Остале информације: преговарачки поступак без објављивања јавног позива.

Председник комисије за јавнe набавке

Милош Алексић

Палилула линкови