Beograd

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - Tekuće održavanje softverskog paketa ELO-DMS

Naziv naručioca: Gradska opština Palilulla
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta predmeta: Usluga

Za dobra i usluge: opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke


Tekuće održavanje softverskog paketa ELO-DMS koji se koristi za evidentiranje i praćenje kretanja predmeta koji podrazumava i dopune i izmene prilikom zakonskih promena, obuku korisnika, kao i otklanjanje eventualnih grešaka na programima.


ORN - 72267000 - Usluge održavanja i popravke softvera

Ugovorena vrednost na mesečnom nivou: 125.694,00 dinara bez PDV-a 
Ukupna ugovorena vrednost: 1.508.328,00 dinara bez PDV-a
Kriterijum za dodelu ugovora: "najniža ponuđena cena"
Broj primljenih ponuda: 1
Ponuđena cena: 
- Najniža - 1.508.328,00 dinara bez PDV-a
Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 25.02.2020.god.
Datum zaključenja ugovora: 28.02.2020.god.
Osnovni podaci o dobavljaču: "ALBA TEHNOLOGIJE" D.O.O, sa sedištem u Beogradu, Vojislava Ilića br. 85 
Period važenja ugovora:u 2020.godini i  januar - februar 2021. godine
Ostale informacije: pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva.

Predsednik komisije za javne nabavke

Miloš Aleksić

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа