Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Текуће одржавање софтверског пакета Хермес

Назив наручиоца: Градска општина Палилулла
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Текуће одржавање софтверског пакета Хермес

72267000 - Услуге одржавања и поправке софтвера

Уговорена вредност на месечном нивоу: 225.000,00 динара без ПДВ-а
Уговорена вредност: 2.700.000,00  динара без ПДВ-а 
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена: 
- Најнижа - 2.700.000,00  динара без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора:26.02.2020. год.
Датум закључења уговора: 28.02.2020. год.
Основни подаци о добављачу: "Mega Computer engineering " d.о.о. - ул. Мис Ирбијеве бр.48г, 11000 Београд
Период важења уговора: 2020. год. и јануар - фебруар 2021.год.

Председник Комисије за јавне набавке

Милош Алексић

Палилула линкови