Beograd

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - Tekuće održavanje softverskog paketa Hermes

Naziv naručioca: Gradska opština Palilulla
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta predmeta: Usluge

Za dobra i usluge: opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke

Tekuće održavanje softverskog paketa Hermes

72267000 - Usluge održavanja i popravke softvera

Ugovorena vrednost na mesečnom nivou: 225.000,00 dinara bez PDV-a
Ugovorena vrednost: 2.700.000,00  dinara bez PDV-a 
Kriterijum za dodelu ugovora: "najniža ponuđena cena"
Broj primljenih ponuda: 1
Ponuđena cena: 
- Najniža - 2.700.000,00  dinara bez PDV-a 

Datum donošenja odluke o dodeli ugovora:26.02.2020. god.
Datum zaključenja ugovora: 28.02.2020. god.
Osnovni podaci o dobavljaču: "Mega Computer engineering " d.o.o. - ul. Mis Irbijeve br.48g, 11000 Beograd
Period važenja ugovora: 2020. god. i januar - februar 2021.god.

Predsednik Komisije za javne nabavke

Miloš Aleksić

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа