Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Теретане на отвореном

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Добра

Теретане на отвореном, бр. 20-12

37450000 – Опрема за спорт

Уговорена вредност: 3.693.665.00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "економски најповољнија понуда" 
Број примљених понуда: 1

Понуђена цена: 
- Највиша - 3.693.665.00 динара без ПДВ-а 
- Најнижа - 3.693.665.00 динара без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 24.02.2020. године 
Датум закључења уговора: 03.03.2020. године
Основни подаци о добављачу: BIMBO DOO, са седиштем у Београду - Чукарица ул. Београдска бр. 229

Период важења уговора: до извршења свих уговорних обавеза

Председник Комисије за јавну набавку

Милош Алексић,с.р.

Палилула линкови