Beograd

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - Teretane na otvorenom

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs 
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta predmeta: Dobra

Teretane na otvorenom, br. 20-12

37450000 – Oprema za sport

Ugovorena vrednost: 3.693.665.00 dinara bez PDV-a
Kriterijum za dodelu ugovora: "ekonomski najpovoljnija ponuda" 
Broj primljenih ponuda: 1

Ponuđena cena: 
- Najviša - 3.693.665.00 dinara bez PDV-a 
- Najniža - 3.693.665.00 dinara bez PDV-a 

Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 24.02.2020. godine 
Datum zaključenja ugovora: 03.03.2020. godine
Osnovni podaci o dobavljaču: BIMBO DOO, sa sedištem u Beogradu - Čukarica ul. Beogradska br. 229

Period važenja ugovora: do izvršenja svih ugovornih obaveza

Predsednik Komisije za javnu nabavku

Miloš Aleksić,s.r.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа