Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Eлектрична енергија

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Услуге
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Eлектрична енергија  (закључење уговора за потпуно снабдевање)

ОРН: 09310000 – електрична енергија

Уговорена вредност: 
• на ниском напону електричне енергије:

- у вишој тарифи 6,69 динара за 1 (један) kWh без ПДВ; а са ПДВ 8,03 динара,
- у нижој тарифи 4,30 динара за 1 (један) kWh без ПДВ; а са ПДВ 5,16 динара,

• у широкој потрошњи електричне енергије:

- у вишој тарифи 6,69 динара за 1 (један) kWh без ПДВ; а са ПДВ 8,03 динара,
- у нижој тарифи 4,30 динара за 1 (један) kWh без ПДВ; а са ПДВ 5,16 динара,
- једнотарифно бројило 6,02 динара за 1 (један) kWh без ПДВ; а са ПДВ 7,22 динара, 
- рок плаћања је 45 дана од дана службеног пријема рачуна, 
- понуда важи 90 дана од дана отварања понуда,
- услуга се обавља од 01.03.2020. године и јануар - фебруар 2021. године, 
- испорука: Стална, свакодневна, од 00-24 за све време важења уговора.

Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1
Датум доношења одлуке о додели уговора:
20.02.2020. године
Датум закључења уговора: 25.02.2020. године
Основни подаци о добављачу: JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, ул. Балканска бр. 13, 11000 Београд
Период важења уговора: од 01.03.2020. и обухвата период од две буџетске године, 2019. год. и јануар - фебруар 2020. год.

Председник Комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови