Beograd

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - Električna energija

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs 
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta predmeta: Usluge
Za dobra i usluge: opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke

Električna energija  (zaključenje ugovora za potpuno snabdevanje)

ORN: 09310000 – električna energija

Ugovorena vrednost: 
• na niskom naponu električne energije:

- u višoj tarifi 6,69 dinara za 1 (jedan) kWh bez PDV; a sa PDV 8,03 dinara,
- u nižoj tarifi 4,30 dinara za 1 (jedan) kWh bez PDV; a sa PDV 5,16 dinara,

• u širokoj potrošnji električne energije:

- u višoj tarifi 6,69 dinara za 1 (jedan) kWh bez PDV; a sa PDV 8,03 dinara,
- u nižoj tarifi 4,30 dinara za 1 (jedan) kWh bez PDV; a sa PDV 5,16 dinara,
- jednotarifno brojilo 6,02 dinara za 1 (jedan) kWh bez PDV; a sa PDV 7,22 dinara, 
- rok plaćanja je 45 dana od dana službenog prijema računa, 
- ponuda važi 90 dana od dana otvaranja ponuda,
- usluga se obavlja od 01.03.2020. godine i januar - februar 2021. godine, 
- isporuka: Stalna, svakodnevna, od 00-24 za sve vreme važenja ugovora.

Kriterijum za dodelu ugovora: "najniža ponuđena cena"
Broj primljenih ponuda: 1
Datum donošenja odluke o dodeli ugovora:
20.02.2020. godine
Datum zaključenja ugovora: 25.02.2020. godine
Osnovni podaci o dobavljaču: JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, ul. Balkanska br. 13, 11000 Beograd
Period važenja ugovora: od 01.03.2020. i obuhvata period od dve budžetske godine, 2019. god. i januar - februar 2020. god.

Predsednik Komisije za javne nabavke

Miloš Aleksić, s.r.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа