Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Превоз ученика до школе

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца:Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услугe

Превоз ученика до школе

60100000 - Услуге друмског превоза

Уговорена вредност: 4.544.000 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 2
Понуђена цена: 
- Највиша – 4.544.000 динара без ПДВ-а 
- Најнижа – 4.450.000 динара без ПДВ-а 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 
- Највиша – 4.544.000 динара без ПДВ-а 
- Најнижа – 4.544.000 динара без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.03.2020. године 
Датум закључења уговора: 03.03.2020. године
Основни подаци о добављачу: "LUI TRAVEL" d.o.o. - ул. Стевана Филиповића бр. 115а, 11000 Београд 
Период важења уговора: до истека свих уговорних обавеза

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови