Beograd

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - Prevoz učenika do škole

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca:Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs 
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta: Usluge

Prevoz učenika do škole

60100000 - Usluge drumskog prevoza

Ugovorena vrednost: 4.544.000 dinara bez PDV-a
Kriterijum za dodelu ugovora: "najniža ponuđena cena"
Broj primljenih ponuda: 2
Ponuđena cena: 
- Najviša – 4.544.000 dinara bez PDV-a 
- Najniža – 4.450.000 dinara bez PDV-a 

Ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda: 
- Najviša – 4.544.000 dinara bez PDV-a 
- Najniža – 4.544.000 dinara bez PDV-a 

Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 03.03.2020. godine 
Datum zaključenja ugovora: 03.03.2020. godine
Osnovni podaci o dobavljaču: "LUI TRAVEL" d.o.o. - ul. Stevana Filipovića br. 115a, 11000 Beograd 
Period važenja ugovora: do isteka svih ugovornih obaveza

Predsednik komisije za javne nabavke

Miloš Aleksić, s.r.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа