Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Набавка канцеларијског материјала

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца:Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке

Набавка канцеларијског материјала-обликована по партијама: 
2.Тонери,3.Разноврсни канцеларијски материјал, ради обављања редовне делатности.

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:  
30190000 - Разна канцеларијска опрема и потрепштине
30125110 - Тонер за ласерске штампаче и телефакс машине

Уговорена вредност: 

Партија 2Тонери  -  3.260.900,00 динара без ПДВ-а 
Партија 3 Разноврсни канцеларијски материјал - 607.255,00 динара без ПДВ-а 
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 
Партија 2.Тонери - 1
 Партија 3. Разноврсни канцеларијски материјал- 3
Понуђена цена код прихватљивих понуда: 
 
Партија 2.Тонери – 
Највиша - 3.260.900,00  динара без ПДВ
Најнижа - 3.260.900,00  динара без ПДВ-а

Партија 3. Разноврсни канцеларијски материјал
Највиша - 960.157,11  динара без ПДВ-а
Најнижа -  607.255,00 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: --------
Датум доношења одлуке о додели уговора: 14.02.2020.год.
Датум закључења уговора: 25.02.2020.год.
Основни подаци о добављачу: 
Партија 2. Тонери - SmartCap d.о.о., 11070 Нови Београд, Бул. Арсенија Чарнојевића бр.70
Партија 3. Разноврсни канцеларијски материјал - DRALE DOO BEOGRAD, са седиштем у Београду, ул. Личка бр. 10/6, 
Период важења уговора : до 01.марта 2021.године

Председник Комисије за јавне набавке

Милош Алексић

Палилула линкови