Beograd

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - Nabavka kancelarijskog materijala

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca:Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta predmeta: Dobra

Za dobra i usluge: opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke
Za radove: priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova, oznaka iz klasifikacije delatnosti, odnosno naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke

Nabavka kancelarijskog materijala-oblikovana po partijama: 
2.Toneri,3.Raznovrsni kancelarijski materijal, radi obavljanja redovne delatnosti.

NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE:  
30190000 - Razna kancelarijska oprema i potrepštine
30125110 - Toner za laserske štampače i telefaks mašine

Ugovorena vrednost: 

Partija 2Toneri  -  3.260.900,00 dinara bez PDV-a 
Partija 3 Raznovrsni kancelarijski materijal - 607.255,00 dinara bez PDV-a 
Kriterijum za dodelu ugovora: "najniža ponuđena cena"
Broj primljenih ponuda: 
Partija 2.Toneri - 1
 Partija 3. Raznovrsni kancelarijski materijal- 3
Ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda: 
 
Partija 2.Toneri – 
Najviša - 3.260.900,00  dinara bez PDV
Najniža - 3.260.900,00  dinara bez PDV-a

Partija 3. Raznovrsni kancelarijski materijal
Najviša - 960.157,11  dinara bez PDV-a
Najniža -  607.255,00 dinara bez PDV-a

Deo ili vrednost ugovora koji će se izvršiti preko podizvođača: --------
Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 14.02.2020.god.
Datum zaključenja ugovora: 25.02.2020.god.
Osnovni podaci o dobavljaču: 
Partija 2. Toneri - SmartCap d.o.o., 11070 Novi Beograd, Bul. Arsenija Čarnojevića br.70
Partija 3. Raznovrsni kancelarijski materijal - DRALE DOO BEOGRAD, sa sedištem u Beogradu, ul. Lička br. 10/6, 
Period važenja ugovora : do 01.marta 2021.godine

Predsednik Komisije za javne nabavke

Miloš Aleksić

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа