Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ - МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ

Назив наручиоца: Градска општина Палилулла
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ

79416200 - Услуге саветовања у области односа са јавношћу

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 
У року за подношење понуда поднета једна понуда

Разлог за обуставу поступка: 
Нису испуњени услови за доношење одлуке о додели уговора

Када ће поступак бити поново спроведен: 
По истеку рока за подношење захтева за заштиту права сходно одредбама Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике Србије" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Председник комисије за јавну набавку

Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови