Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Одржавање међублоковских саобраћајних површина

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета: Радови 

Предмет јавне набавке:

Одржавање међублоковских саобраћајних површина 

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:  

45454000 - Радови на реконструкцији
45454100 - Радови на обнови

ПРЕУЗМИТЕ: Позив и конкурсну документацију

Палилула линкови