Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ

 

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ

79416200 - Услуге саветовања у области односа са јавношћу

ПРЕУЗМИТЕ: Позив и конкурсну документацију

 

Палилула линкови