Beograd

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - MEDIJSKO PRAĆENJE

 

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs 
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

MEDIJSKO PRAĆENJE

79416200 - Usluge savetovanja u oblasti odnosa sa javnošću

PREUZMITE: Poziv i konkursnu dokumentaciju

 

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа