Beograd

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - Osiguranje

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs 
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta predmeta: Usluge

Javna nabavka, oblikovana po partijama

Predmet javne nabavke: Osiguranje br. 20-23 

- Partija 2 - Osiguranje vozila
66510000 - Usluge osiguranja 

Ugovorena vrednost: 332.132,39 dinara bez poreza
Kriterijum za dodelu ugovora: "najniža ponuđena cena"
Broj primljenih ponuda: 1
Ponuđena cena: 
- Najviša - 332.132,39 dinara bez poreza
- Najniža - 332.132,39 dinara bez poreza

Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 25.02.2020. godine
Datum zaključenja ugovora: 05.03.2020. godine
Osnovni podaci o dobavljaču: "WIENER STADTISCHE osiguranje" a.d.o. - ul. Trešnjinog cveta br. 1, 11070 Novi Beograd 
Period važenja ugovora:  Ovaj ugovor se zaključuje na period od godinu dana

Partija 3 - Osiguranje zaposlenih
66510000 - Usluge osiguranja 

Ugovorena vrednost: 99.111,60 dinara bez poreza
Kriterijum za dodelu ugovora: "najniža ponuđena cena"
Broj primljenih ponuda: 1
Ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda:
- Najviša - 99.111,60 dinara bez poreza
- Najniža - 99.111,60 dinara bez poreza

Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 25.02.2020. godine
Datum zaključenja ugovora: 10.03.2020. godine 
Osnovni podaci o dobavljaču: "SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE" a.d.o. - ul. Bulevar vojvode Mišića br. 51, 11070 Novi Beograd
Period važenja ugovora:  Ovaj ugovor se zaključuje na period od godinu dana

Predsednik komisije za javne nabavke

Miloš Aleksić, s.r.
   

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа