Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Обезбеђење објеката

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Обезбеђење објеката

79710000 - Услуге обезбеђења

Уговорена вредност: 11.415.999 динара без ПДВ-a 
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 2
Понуђена цена:
- Највиша - 11.415.999 динара без ПДВ-a 
- Најнижа - 10.598.403 динара без ПДВ-a 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша - 11.415.999 динара без ПДВ-a 
- Најнижа - 11.415.999 динара без ПДВ-a 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 24.02.2020. године
Датум закључења уговора: 09.03.2020. године
Основни подаци о добављачу: "VIP SECURITY" d.o.o. - ул. Партизанске авијације бр. 4/II, 11070 Нови Београд 
Период важења уговора: од 09.03.2020. године и обухвата период од две буџетске године, 2020. годину и јануар - фебруар 2021. године

Председник Комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови