Beograd

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - Obezbeđenje objekata

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs 
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta predmeta: Usluge

Za dobra i usluge: opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke

Obezbeđenje objekata

79710000 - Usluge obezbeđenja

Ugovorena vrednost: 11.415.999 dinara bez PDV-a 
Kriterijum za dodelu ugovora: "najniža ponuđena cena"
Broj primljenih ponuda: 2
Ponuđena cena:
- Najviša - 11.415.999 dinara bez PDV-a 
- Najniža - 10.598.403 dinara bez PDV-a 

Ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda:
- Najviša - 11.415.999 dinara bez PDV-a 
- Najniža - 11.415.999 dinara bez PDV-a 

Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 24.02.2020. godine
Datum zaključenja ugovora: 09.03.2020. godine
Osnovni podaci o dobavljaču: "VIP SECURITY" d.o.o. - ul. Partizanske avijacije br. 4/II, 11070 Novi Beograd 
Period važenja ugovora: od 09.03.2020. godine i obuhvata period od dve budžetske godine, 2020. godinu i januar - februar 2021. godine

Predsednik Komisije za javne nabavke

Miloš Aleksić, s.r.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа