Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - КАФЕ КУХИЊА - ПИЋЕ

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца:Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра


КАФЕ КУХИЊА - ПИЋЕ

15860000 - Кафа, чај и сродни производи
15981000 - Минерална вода
15320000 - Сокови од воћа и поврћа
15511000 - Млеко

Уговорена вредност: 1.089.700,00 динара без ПДВ-а 
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 2
Понуђена цена: 

- Највиша – 1.337.928,38 динара без ПДВ-а
- Најнижа – 1.089.700,00 динара без ПДВ-а 


Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.02.2020. године 
Датум закључења уговора: 03.03.2020. године
Основни подаци о добављачу: "BOŽILOVIĆ-LUXORI" d.о.о. - ул. Стевана Синђелића бр.148, 35210 Свијалнац 
Период важења уговора: Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна и важи до 31.12.2020. године

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић,с.р.

Палилула линкови