Beograd

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - KAFE KUHINJA - PIĆE

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca:Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs 
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta: Dobra


KAFE KUHINJA - PIĆE

15860000 - Kafa, čaj i srodni proizvodi
15981000 - Mineralna voda
15320000 - Sokovi od voća i povrća
15511000 - Mleko

Ugovorena vrednost: 1.089.700,00 dinara bez PDV-a 
Kriterijum za dodelu ugovora: "najniža ponuđena cena"
Broj primljenih ponuda: 2
Ponuđena cena: 

- Najviša – 1.337.928,38 dinara bez PDV-a
- Najniža – 1.089.700,00 dinara bez PDV-a 


Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 26.02.2020. godine 
Datum zaključenja ugovora: 03.03.2020. godine
Osnovni podaci o dobavljaču: "BOŽILOVIĆ-LUXORI" d.o.o. - ul. Stevana Sinđelića br.148, 35210 Svijalnac 
Period važenja ugovora: Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana i važi do 31.12.2020. godine

Predsednik komisije za javne nabavke

Miloš Aleksić,s.r.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа