Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - КОЛИЦА ЗА БEБЕ

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Добра

КОЛИЦА ЗА БEБЕ, бр. 20-7

ЕА01- За бебе

Уговорена вредност: 11.985.000,00 динара без ПДВ
Критеријум за доделу уговора: "економски најповољнија понуда "

Понуђена цена 70 пондера
Рок испоруке добара 30 пондера

 

Број примљених понуда: 1

Понуђена цена: 
- Највиша - 11.985.000,00 динара без ПДВ 
- Најнижа - 11.985.000,00 динара без ПДВ 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.02.2020. године 
Датум закључења уговора: 27.02.2020. године

Основни подаци о добављачу: "KEPROM DOO BEOGRAD", са седиштем у Београду-Земун, ул. Главна бр.18

Период важења уговора: до извршења свих уговорних обавеза

Председник Комисије за јавну набавку

Милош Алексић, с.р.

 

 

Палилула линкови