Beograd

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - KOLICA ZA BEBE

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs 
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta predmeta: Dobra

KOLICA ZA BEBE, br. 20-7

EA01- Za bebe

Ugovorena vrednost: 11.985.000,00 dinara bez PDV
Kriterijum za dodelu ugovora: "ekonomski najpovoljnija ponuda "

Ponuđena cena 70 pondera
Rok isporuke dobara 30 pondera

 

Broj primljenih ponuda: 1

Ponuđena cena: 
- Najviša - 11.985.000,00 dinara bez PDV 
- Najniža - 11.985.000,00 dinara bez PDV 

Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 20.02.2020. godine 
Datum zaključenja ugovora: 27.02.2020. godine

Osnovni podaci o dobavljaču: "KEPROM DOO BEOGRAD", sa sedištem u Beogradu-Zemun, ul. Glavna br.18

Period važenja ugovora: do izvršenja svih ugovornih obaveza

Predsednik Komisije za javnu nabavku

Miloš Aleksić, s.r.

 

 

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа