Beograd

Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluga Projekat energetske sanacije Osnovne škole "Arčibald Rajs"

Republika Srbija
Grad Beograd
Naručilac: Gradska opština Palilula
Beograd, Takovska br.12
Dana: 13.03.2020. godine


Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluga Projekat energetske sanacije Osnovne škole "Arčibald Rajs"  (br.20-38)


Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br.124/2012, 14/15 i 68/15), a na upućen zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije Ponuđača, dostavljamo Vam pitanja i odgovore:

PITANJE br. 1: Poštovani,


U vezi sa predmetnom Konkursnom dokumentacijom u otvorenom postupku javne nabavke usluga br. 20-38 „Projekat energetske sanacije Osnovne škole "Arčibald Rajs"“, objavljene na Portalu javnih nabavki Vam ukazujemo na sledeće nepravilnosti:


- na str. 8/40 predmetne konkursne dokumentacije u tački 9.5. koja se odnosi na obilazak lokacija je navedeno sledeće: 


Ponuđač je obavezan da izvrši obilazak lokacija.
Obilazak lokacija će biti organizovan  dana 03.03.2020. godine od 09 do 13 časova, 
Svi zainteresovani ponuđači koji žele da izvrše obilazak lokacija potrebno je da dođu dana 03.03.2020. godine u kanelariju br. 114a  u 8.45 časova.
Zainteresovana lica dostavljaju prijave na e-mail adresu Naručioca mspasojevic@palilula.org.rs, koje  moraju biti primljene od  Naručioca  najkasnije 02.03.2020. godine do 14.00 časova.
Naručilac će Ponuđaču izdati Potvrdu o obilasku lokacija.
Ponuda ponuđača koji ne dostavi potvrdu o obilasku lokacija će biti odbijena.“


Molimo Vas da citirani uslov izostavite iz konkursne dokumentacije jer navodi zainteresovana lica na otkrivanje identiteta kao ponuđača pre roka za podnošenje ponuda što ih potencijalno izlaže pritiscima. Međutim, ono što je još bitnije jeste da ovaj uslov ima i diskriminišući i diskvalifikacioni karakter. 


Diskriminišući iz razloga što ne postoji utemeljenje u pozitivnim propisima za uslovljavanje zainteresovanih lica za obilazak lokacije kao osnova za učešće u postupku javne nabavke, posebno ako se zna da obilazak lokacije može pomoći samo i isključivo ponuđačima za preciznije iskazivanje cena, pri čemu bi oni jedino i isključivo snosili odgovornost i eventulane gubitke ukoliko to ne bi precizno uradili, dok naručilac ne bi trpeo bilo kakve štetne posledice. Sa druge strane, predviđanje samo jednog dana u okviru 30 koliko iznosi rok za dostavljanje ponuda samo govori u prilog prethodno iznetoj tvrdnji jer se takvim zahtevom praktično čitav rok od 30 dana svodi samo na jedan dan, što je krajnje protivno i duhu i cilju ZJN.


Diskvalifikacioni karakter se najbolje uočava kada ustanovimo da je ovo praktično dodatni uslov koji zainteresovana lica moraju ispuniti pre roka za podnošenje ponuda, što je u potpunosti apsurdno. 
Kada se prethodno navedeno proveri kroz praksu i stavove nadležnog organa Republičke komisije za zaštitu prva u postupcima javnih nabavki, a koje možemo izvesti iz velikog broja rešenja te institucije u kojima su sve do jednog, i zahtevi i dodatni uslovi u vezi sa obilaskom lokacije, označeni kao nedozvoljeni i oni koji ne mogu dovesti do ocene ponuda kao neprihvatljivih. Iz tog razloga Vas pozivamo da izvršite uvid na sajtu nadležne institucije Republičke komisije za zaštitu prva u postupcima javnih nabavki u sledeća rešenja: Rešenja broj 4-00-660/2018 od 06.07.2018. godine, Rešenja broj 4-00-73/2018 od 12.04.2018. godine, Rešenja broj 4-00-24/2017 od 07.02.2017. godine, Rešenja broj 4-00-85/2016 od 15.03.2016. godine... itd.


Shodno prethodnim navodima Vas molimo da ovako definisan zahtev izostavite iz konkursne dokumentacije ili ga predefinišete u preporuku, a ne i obavezu.


- na str. 15/40 predmetne konkursne dokumentacije u delu koji se tiče poslovnog i finansijskog kapaciteta je navedeno sledeće: 
„da raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom:
       a) za finansijski kapacitet: da je ponuđač u prethodne tri obračunske godine (2016., 2017. i 2018.) imao ukupne poslovne prihode u visini od minimum 20.000.000 dinara bez PDV, da ponuđač nije bio u blokadi u prethodnih 12 meseci od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki,
        b) za poslovni kapacitet:  
- da je ponuđač u prethodne tri godine od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki imao realizovane poslove koji se odnose na predmet javne nabavke čija je vrednost minimum 20.000.000 dinara bez PDV“


Imajući u vidu tumačenja, stavove i praksu nadležnih organa – Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava koju su zauzeli u vezi dodatnih uslova finansijskog i poslovnog kapaciteta kada se isti iskazuje u ciljnim referentnim vrednostima, i to na način da nije dozvoljno definisanje veće vrednosti od duplo procenjene bez poreza na dodatnu vrednost, a s obzirom na količinu i vrstu usluga, postoji osnovana indicija da ste definisali oba dodatna uslova preko navedenog limita. Iz tog razloga, ali i na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010), i to na osnovu člana 15. istog Vas molimo da nam predočite procenjenu vrednost javne nabavke kako bi mogli da ocenimo zakonitost i upodobljenost definisanih uslova praksi nadležnih organa.

 
Imajući u vidu do sada navedeno, molimo Vas da izmenite konkursnu dokumentaciju, kao i da odgovorite na postavljeno pitanje.


ODGOVOR: 
- Naručilac je predvideo obilazak lokacija, kao i uvid u postojeću arhivsku projektno - tehničku dokumentaciju za pomenuti objekat, kako bi svaki potencijalni ponuđač mogao u celosti da sagleda puni obim projektnog zadatka iznetog u konkursnoj dokumentaciji i samim tim pripremi adekvatnu ponudu. Modelom ugovora predočenim u konkursnoj dokumentaciji jasno je predočeno da ne postoji mogućnost dodatnih ili nepredviđenih usluga, niti aneksiranje dodeljenog i potpisanog ugovora u smislu naknadne promene cene ponuđenih usluga, te da iznos ponude koja je data prilikom predavanja ponuda je finalna. Potpuno sagledavanje projektnog zadatka utiče na kvalitet konačnog projekta za izvođenje, a koji mora biti prihvaćen od strane Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima kao valjan radi odobravanja sredstava za naknadno finansiranje radova.


Ovaj uslov ni u kom smislu se ne može smatrati diskriminatorskim, imajući u vidu da apsolutno svaki potencijalni ponuđač može da ga ispuni. Šta više, njime se nužno ne otkriva ni identitet potencijalnog ponuđača kao što ste naveli, jer jedan ponuđač može izvršiti obilazak u ime čitavog konzorcijuma, ekvivalentno načinu na koji ste i postavili ovo pitanje.


-Prilikom izrade Konkursne dokumentacije došlo je do tehničke greške. Naručilac će izmeniti Konkursnu dokumentaciju.


Predsednik komisije za javne nabavke
Miloš Aleksić, s.r.
 

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа