Beograd

Izmena konkursne dokumentacije za nabavku usluga Projekat energetske sanacije Osnovne škole "Arčibald Rajs"

Republika Srbija
Grad Beograd
Naručilac: Gradska opština Palilula
Beograd, Takovska br.12
Dana 13.03.2020. godine

Izmena konkursne dokumentacije za nabavku usluga Projekat energetske sanacije Osnovne škole "Arčibald Rajs" (br. 20-38)

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/12, 14/15 i 68/15), vrši se izmena konkursne dokumentacije i to u delu:

IV  Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona i  Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova
- na str. 15/40 predmetne konkursne dokumentacije u delu koji se tiče poslovnog i finansijskog kapaciteta

Predsednik komisije za javne nabavke
Miloš Aleksić, s.r.

PREUZMITE: Izmenjena konkursna dokumentacija

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа