Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "АРЧИБАЛД РАЈС"

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа

Врста предмета: Услуге

ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "АРЧИБАЛД РАЈС"

IA02 - ПРОЈЕКАТ И ПЛАН
79421200 - УСЛУГЕ ПРИПРЕМЕ ПРОЈЕКАТА ИЗУЗЕВ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 

Датум објављивања позива за подношење понуда: 18.02.2020. године.

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 13.03.2020. године.

РАЗЛОГ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА:  ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 63. СТАВ 5 ЗНЈ

Врста поступка јавне набавке:  отворени поступак

Продужење рока за подношење: један дан и уместо 19.03.2020. године сада је рок до 20.03.2020. године


Време и место отварања понуда / пријава:  ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ЋЕ СЕ ОБАВИТИ ОДМАХ ПО ИСТЕКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ОДНОСНО ДАНА 20.03.2020. ГОД. У 12.00 САТИ НА АДРЕСИ - ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА, ТАКОВСКА 12, БЕОГРАД, ПРВИ МЕЂУСПРАТ, СКУПШТИНСКА САЛА.


Време и место подношења понуда (нови рок): ПОНУЂАЧИ ПОДНОСЕ ПОНУДЕ У ПИСАНОЈ ФОРМИ ПРЕПОРУЧЕНОМ ПОШИЉКОМ ИЛИ ЛИЧНО НА АДРЕСУ - ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА, ТАКОВСКА 12, 11000 БЕОГРАД, С НАЗНАКОМ «ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ - ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "АРЧИБАЛД РАЈС"
– НЕ ОТВАРАТИ».
ПОНУДА СЕ СМАТРА БЛАГОВРЕМЕНОМ АКО ЈЕ НАРУЧИОЦУ ПРИСТИГЛА ДО ДАТУМА 20.03.2020. ГОД. НАЈКАСНИЈЕ ДО 11.00 САТИ.


Лице за контакт: Милош Алексић
Контакт тел. 3347-812
маил: mspasojevic@palilula.org.rs 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Милош Алексић ,с.р.

Палилула линкови