Beograd

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA - PROJEKAT ENERGETSKE SANACIJE OSNOVNE ŠKOLE "ARČIBALD RAJS"

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs 
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava

Vrsta predmeta: Usluge

PROJEKAT ENERGETSKE SANACIJE OSNOVNE ŠKOLE "ARČIBALD RAJS"

IA02 - PROJEKAT I PLAN
79421200 - USLUGE PRIPREME PROJEKATA IZUZEV GRAĐEVINSKIH RADOVA 

Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 18.02.2020. godine.

Datum objavljivanja obaveštenja o produženju roka: 13.03.2020. godine.

RAZLOG ZA PRODUŽENJE ROKA:  IZMENA KONKURSNE  DOKUMENTACIJE NA OSNOVU ČLANA 63. STAV 5 ZNJ

Vrsta postupka javne nabavke:  otvoreni postupak

Produženje roka za podnošenje: jedan dan i umesto 19.03.2020. godine sada je rok do 20.03.2020. godine


Vreme i mesto otvaranja ponuda / prijava:  OTVARANJE PONUDA ĆE SE OBAVITI ODMAH PO ISTEKU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA, ODNOSNO DANA 20.03.2020. GOD. U 12.00 SATI NA ADRESI - GRADSKA OPŠTINA PALILULA, TAKOVSKA 12, BEOGRAD, PRVI MEĐUSPRAT, SKUPŠTINSKA SALA.


Vreme i mesto podnošenja ponuda (novi rok): PONUĐAČI PODNOSE PONUDE U PISANOJ FORMI PREPORUČENOM POŠILJKOM ILI LIČNO NA ADRESU - GRADSKA OPŠTINA PALILULA, TAKOVSKA 12, 11000 BEOGRAD, S NAZNAKOM «PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGE - PROJEKAT ENERGETSKE SANACIJE OSNOVNE ŠKOLE "ARČIBALD RAJS"
– NE OTVARATI».
PONUDA SE SMATRA BLAGOVREMENOM AKO JE NARUČIOCU PRISTIGLA DO DATUMA 20.03.2020. GOD. NAJKASNIJE DO 11.00 SATI.


Lice za kontakt: Miloš Aleksić
Kontakt tel. 3347-812
mail: mspasojevic@palilula.org.rs 

PREDSEDNIK KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE

Miloš Aleksić ,s.r.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа