Beograd

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку услуга Пројекат енергетске санације Основне школе "Ослободиоци Београда"

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12
Дана: 13.03.2020. годинеПојашњење конкурсне документације за јавну набавку услуга Пројекат енергетске санације Основне школе "Ослободиоци Београда"  (бр.20-39)На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/2012, 14/15 и 68/15), а на упућен захтев за појашњење конкурсне документације Понуђача, достављамо Вам питања и одговоре:


ПИТАЊЕ бр. 1: Поштовани,


У вези предметне Конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке услуга бр. 20-39 „Пројекат енергетске санације Основне школе "Ослободиоци Београда““, објављене на Порталу јавних набавки Вам указујемо на следеће неправилности:

 

- на стр. 8/40 предметне конкурсне документације у тачки 9.5. која се односи на обилазак локација је наведено следеће: 

Понуђач је обавезан да изврши обилазак локацијa.

Обилазак локацијa ће бити организован  дана 03.03.2020. године од 09 до 13 часова, 

Сви заинтересовани понуђачи који желе да изврше обилазак локација потребно је да дођу дана 03.03.2020. године у канеларију бр. 114а  у 8.45 часова.

Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца mspasojevic@palilula.org.rs, које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније 02.03.2020. године до 14.00 часова.

Наручилац ће Понуђачу издати Потврду о обиласку локација.

Понуда понуђача који не достави потврду о обиласку локација ће бити одбијена.“


Молимо Вас да цитирани услов изоставите из конкурсне документације јер наводи заинтересована лица на откривање идентитета као понуђача пре рока за подношење понуда што их потенцијално излаже притисцима. Међутим, оно што је још битније јесте да овај услов има и дискриминишући и дисквалификациони карактер. 


Дискриминишући из разлога што не постоји утемељење у позитивним прописима за условљавање заинтересованих лица за обилазак локације као основа за учешће у поступку јавне набавке, посебно ако се зна да обилазак локације може помоћи само и искључиво понуђачима за прецизније исказивање цена, при чему би они једино и искључиво сносили одговорност и евентулане губитке уколико то не би прецизно урадили, док наручилац не би трпео било какве штетне последице. Са друге стране, предвиђање само једног дана у оквиру 30 колико износи рок за достављање понуда само говори у прилог претходно изнетој тврдњи јер се таквим захтевом практично читав рок од 30 дана своди само на један дан, што је крајње противно и духу и циљу ЗЈН.


Дисквалификациони карактер се најбоље уочава када установимо да је ово практично додатни услов који заинтересована лица морају испунити пре рока за подношење понуда, што је у потпуности апсурдно. 


Када се претходно наведено провери кроз праксу и ставове надлежног органа Републичке комисије за заштиту прва у поступцима јавних набавки, а које можемо извести из великог броја решења те институције у којима су све до једног, и захтеви и додатни услови у вези са обиласком локације, означени као недозвољени и они који не могу довести до оцене понуда као неприхватљивих. Из тог разлога Вас позивамо да извршите увид на сајту надлежне институције Републичке комисије за заштиту прва у поступцима јавних набавки у следећа решења: Решења број 4-00-660/2018 од 06.07.2018. године, Решења број 4-00-73/2018 од 12.04.2018. године, Решења број 4-00-24/2017 од 07.02.2017. године, Решења број 4-00-85/2016 од 15.03.2016. године... итд.


Сходно претходним наводима Вас молимо да овако дефинисан захтев изоставите из конкурсне документације или га предефинишете у препоруку, а не и обавезу.


- на стр. 15/40 предметне конкурсне документације у делу који се тиче пословног и финансијског капацитета је наведено следеће: 
„да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:
       а) за финансијски капацитет: да је понуђач у претходне три обрачунске године (2016., 2017. и 2018.) имао укупне пословне приходе у висини од минимум 20.000.000 динара без ПДВ, да понуђач није био у блокади у претходних 12 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки,
        б) за пословни капацитет:  
- да је понуђач у претходне три године од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки имао реализоване послове који се односе на предмет јавне набавке чија је вредност минимум 20.000.000 динара без ПДВ“

Имајући у виду тумачења, ставове и праксу надлежних органа – Управе за јавне набавке и Републичке комисије за заштиту права коју су заузели у вези додатних услова финансијског и пословног капацитета када се исти исказује у циљним референтним вредностима, и то на начин да није дозвољно дефинисање веће вредности од дупло процењене без пореза на додатну вредност, а с обзиром на количину и врсту услуга, постоји основана индиција да сте дефинисали оба додатна услова преко наведеног лимита. Из тог разлога, али и на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), и то на основу члана 15. истог Вас молимо да нам предочите процењену вредност јавне набавке како би могли да оценимо законитост и уподобљеност дефинисаних услова пракси надлежних органа. 


Имајући у виду до сада наведено, молимо Вас да измените конкурсну документацију, као и да одговорите на постављено питање.


ОДГОВОР: 
- Наручилац је предвидео обилазак локација, као и увид у постојећу архивску пројектно - техничку документацију за поменути објекат, како би сваки потенцијални понуђач могао у целости да сагледа пуни обим пројектног задатка изнетог у конкурсној документацији и самим тим припреми адекватну понуду. Моделом уговора предоченим у конкурсној документацији јасно је предочено да не постоји могућност додатних или непредвиђених услуга, нити анексирање додељеног и потписаног уговора у смислу накнадне промене цене понуђених услуга, те да износ понуде која је дата приликом предавања понуда је финална. Потпуно сагледавање пројектног задатка утиче на квалитет коначног пројекта за извођење, а који мора бити прихваћен од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима као ваљан ради одобравања средстава за накнадно финансирање радова.
Овај услов ни у ком смислу се не може сматрати дискриминаторским, имајући у виду да апсолутно сваки потенцијални понуђач може да га испуни. Шта више, њиме се нужно не открива ни идентитет потенцијалног понуђача као што сте навели, јер један понуђач може извршити обилазак у име читавог конзорцијума, еквивалентно начину на који сте и поставили ово питање.


-Приликом израде Конкурсне документације дошло је до техничке грешке. Наручилац ће изменити Конкурсну документацију.

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.
 

Палилула линкови