Beograd

Измена конкурсне документације за набавку услуга Пројекат енергетске санације Основне школе "Ослободиоци Београда"

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12
Дана 13.03.2020. године

Измена конкурсне документације за набавку услуга Пројекат енергетске санације Основне школе "Ослободиоци Београда"  (бр.20-39)

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), врши се измена конкурсне документације и тo у делу:

IV  Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и  Упутство како се доказује испуњеност тих услова
- на стр. 15/40 предметне конкурсне документације у делу који се тиче пословног и финансијског капацитета

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

ПРЕУЗМИТЕ: Измењена конкурсна документација

Палилула линкови