Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Медијско праћење

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца:Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услугe


Медијско праћење

79416200 - Услуге саветовања у области односа са јавношћу

Уговорена вредност: 4.980.000 динара без ПДВ
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1

Понуђена цена: 
- Највиша - 4.980.000 динара без ПДВ 
- Најнижа - 4.980.000 динара без ПДВ 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.03.2020. године 
Датум закључења уговора: 18.03.2020. године

Основни подаци о добављачу: "Нинамедиа клипинг" д.о.о. Нови Сад, са седиштем у Новом Саду, ул. Војводе Мишића бр. 9/1, са подизвођачем "БОЈАНА ЈАНКОВИЋ ПР НОВА ВИЗИЈА ", са седиштем у Београду, ул. Јухорска бр. 33.

Период важења уговора: До испуњења свих уговорних обавеза


Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић,с.р.

Палилула линкови