Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ - Одржавање међублоковских саобраћајних површина

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Радови

Одржавање међублоковских саобраћајних површина

IA 23 - Ремонт и поправка

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 
Нема примљених понуда

Разлог за обуставу поступка: 
На основу одлуке Градског већа број 404-191/20-ГВ од дана 17.03.2020. године обуставља се отворени поступак јавне набавке радова - Одржавање међублоковских саобраћајних површина, бр. 20-48.

Када ће поступак бити поново спроведен: 
Поступак ће бити поново спроведен одмах након стицања услова за расписивање јавних набавки, у складу са чланом 109. тачка 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 124/2012, 14/15 и 68/15).

Председник комисије за јавну набавку

Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови