Beograd

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE - Održavanje međublokovskih saobraćajnih površina

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs 
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Vrsta predmeta: Radovi

Održavanje međublokovskih saobraćajnih površina

IA 23 - Remont i popravka

Broj primljenih ponuda i podaci o ponuđačima: 
Nema primljenih ponuda

Razlog za obustavu postupka: 
Na osnovu odluke Gradskog veća broj 404-191/20-GV od dana 17.03.2020. godine obustavlja se otvoreni postupak javne nabavke radova - Održavanje međublokovskih saobraćajnih površina, br. 20-48.

Kada će postupak biti ponovo sproveden: 
Postupak će biti ponovo sproveden odmah nakon sticanja uslova za raspisivanje javnih nabavki, u skladu sa članom 109. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik Republike Srbije", br. 124/2012, 14/15 i 68/15).

Predsednik komisije za javnu nabavku

Miloš Aleksić, s.r.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа