Beograd

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Предмет јавне набавке: Одржавање међублоковских саобраћајних површина

На основу члана 59. закона о јавним набавкама  ( „Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац

ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
Београд, Таковска бр.12
Датум: 03.04.2020. године

објављује

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Градска општина Палилула, ул. Таковска бр. 12, Београд,  www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Предмет јавне набавке: Одржавање међублоковских саобраћајних површина
Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника делатности:

- Природа и обим радова и основна обележја радова: 

Извођење радова на одржавању међублоковских саобраћајних површина.

- Место извршења радова: 

На територији  Градске општине Палилула у Београду.

- Назив и ознака из општег речника делатности:

IA 23 - Ремонт и поправка.

 Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда и за закључење уговора:

- Објављивања позива: Позив за подношење понуда Наручилац ће објавити у року од 150 дана од дана објављивања претходног обавештења.

- Закључење уговора: Уговор ће се закључити у року од 60 дана од дана објављивања позива за подношење понуда.

Број уговора које Наручилац намерава закључити: Наручилац намерава да за предметну јавну набавку закључи један Уговор.

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.
 

Палилула линкови