Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Пројекат енергетске санације Основне школе "Арчибалд Рајс"

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Пројекат енергетске санације Основне школе "Арчибалд Рајс"

IA02-Пројекат и план
79421200 - Услуге припреме пројеката изузев грађевинских радова

Уговорена вредност:  7.390.000,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1

Понуђена цена код прихватљиве понуде:
- Највиша - 7.390.000,00 динара без ПДВ-а 
- Најнижа - 7.390.000,00 динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.03.2020. године
Датум закључења уговора: 31.03.2020. године

Основни подаци о добављачу: Заједничка понуда: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZRADU STUDIJA, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING GEOPROJEKT INŽENJERING DOO, BEOGRAD (ZVEZDARA) - ул. Булевар краља Александра бр. 249, 11000 Београд, KRIP-INŽENJERING PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐENJE I INŽENJERING DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), ул. Булевар Маршала Толбухина бр. 40, 11000 Нови Београд и БГ-АРХ ДОО, ул. Браће Недића бр. 33а, 11000 Београд

Период важења уговора: од дана потписивања уговора од стране овлашћених лица до испуњења уговором предвиђених обавеза

Председник Комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови