Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Одржавање међублоковских саобраћајних површина

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Радови


Одржавање међублоковских саобраћајних површина

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:

IA 23 - Ремонт и поправка

Уговорена вредност: 62.498.176.04 динара без ПДВ-a
Критеријум за доделу уговора:
"најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1

Понуђена јединична цена: 
- Највиша - 62.498.176.04 динара без ПДВ-a
- Најнижа -  62.498.176.04 динара без ПДВ-a

Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.06.2020. године
Датум закључења уговора: 10.06.2020. године

Основни подаци о добављачу: Групa понуђача: "Ras Inženjering Niskogradnja" d.o.o., са седиштем у Београду - Земун, ул. Горана Ковачића бр. 23, 11080 Београд - Земун и JKP "Bepgrad - put", са седиштем у Београду, ул. Драгослава Срејовића бр. 8а, 11000 Београд 
Период важења уговора: до испуњења свих уговорних обавеза

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови