Beograd

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - Održavanje međublokovskih saobraćajnih površina

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs 
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta predmeta: Radovi


Održavanje međublokovskih saobraćajnih površina

NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE:

IA 23 - Remont i popravka

Ugovorena vrednost: 62.498.176.04 dinara bez PDV-a
Kriterijum za dodelu ugovora:
"najniža ponuđena cena"
Broj primljenih ponuda: 1

Ponuđena jedinična cena: 
- Najviša - 62.498.176.04 dinara bez PDV-a
- Najniža -  62.498.176.04 dinara bez PDV-a

Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 10.06.2020. godine
Datum zaključenja ugovora: 10.06.2020. godine

Osnovni podaci o dobavljaču: Grupa ponuđača: "Ras Inženjering Niskogradnja" d.o.o., sa sedištem u Beogradu - Zemun, ul. Gorana Kovačića br. 23, 11080 Beograd - Zemun i JKP "Bepgrad - put", sa sedištem u Beogradu, ul. Dragoslava Srejovića br. 8a, 11000 Beograd 
Period važenja ugovora: do ispunjenja svih ugovornih obaveza

Predsednik komisije za javne nabavke

Miloš Aleksić, s.r.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа